วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำยาหม่องสูตรร้อนการทำยาหม่องสูตรเย็น น้ำมันทาผม (แฮร์โคท)
11  ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
11  ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
11  ต.ค. 2562
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
11  ต.ค. 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
11  ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง