วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางจากบ้านนางเผือ ลัดดาหอมถึงหนองถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (ซอยบ้านนายชนิด สาลีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบในการฝึกอบรมโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำ (หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง