วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 5 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัส 456 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก สายทางจากหลัง รร.สุรินทร์ภักดี ถึง คุ้มโคกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อสายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำและหัวกะโหลกฟุตวาล์วทองเหลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง