วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (จากนานายบุญช่วย ยงคง ถึงแยกวัดนาเกา) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (เส้นจากหนองทำนบถึงบ้านนายสง่า ยงคง) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (จากร้านเรียงเงินถึงแยกไอทีวี) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (เส้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่และสามแยกไปบ้านหนองธาตุ) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากบ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดีถึงถนนไปบ้านทนง) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างทำความสะอาดสถานที่จัดงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างทำสายสะพายนางนพมาศโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟและเช่าเวทีโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดนางนพมาศโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง