วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (ซอยหนองละเบิกถึงกระท่อมนายกิตติ มุลาลินน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางไปที่นานายประสิทธิ์ คงกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (ซอยบ้านนางฉลวย ที่อุปมาถึงบ้านนางสำราญ เจียมรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง