วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ชองกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางพัน แสนรู้และวอยบ้านนางเผอะ ศรล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง