วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยบ้านนางทัศนีย์ บุญสิทธิ์ถึงบ้านนายเจตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (ซอยบ้านนายตุ๊ก สารทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องกองคลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 5 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัส 456 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง