วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคลและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งงาน จำนวน 16 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (จากบ้านนางวิลานีถึงบ้านนายสุข อุตสาหะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างขยายเขตหอกระจายข่าวรอบหมู่บ้าน ตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง