วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อขนมสำหรับเป็นรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อไอศกรีมสำหรับดำเนินกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
เช่าเครื่องเล่นสนาม (สไลเดอร์ หม้าหมุน สปริงบอร์ด) ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า จำนวน 728 กิโลกรัม ตามโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง