วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (จากบ้านนางวิลานีถึงบ้านนายสุข อุตสาหะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างขยายเขตหอกระจายข่าวรอบหมู่บ้าน ตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากบ้านนายสมชาติ สุขตน ถึงสามแยกบ้านนายสมัย อำมิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากบ้านทนงถึงบ้านนายสนั่นและแยกที่นานายดำรง เมืองงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ที่สนามฟุตบอลประชาชนชาย จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (นายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากบ้านนายธนิศร มีสังเกตุ ถึงบ้านนายคำมี ละมุล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางจากสามแยกคุ้มสวัสดีถึงที่นานายตอก สังเวียนดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทางจากศาลาประชาคมถึงทางแยกถนนลาด ยางสายตาเตน - ระไซร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)