วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รหัสครุภัณฑ์ 420 48 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร งานภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและงานอื่นๆ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 55 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน SERVER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง