วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ สายทางจากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ - สี่แยกบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา สายทางจากคอนกรีตเดิมคุ้มตรำตระสร หน้าบ้านนายสมเดช สมานทอง - เขตหมู่ที่ 3 ตำบลแกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย สายทางจากสี่แยกตระแบกช็อป - ถนนดำเส้นอาโพน ตำบลแกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากถนน 214 ถึงบ้านอาโพน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึงบ้านนายสนอง มีชัยรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้าน อ.ยงยุทธ ถึงบ้านนางยุพิน อุตสาหะ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ถึงบ้านนายทองหยอน คงชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากร้านอาหารโอปอถึงบ้านนางอรศิริ ขามแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง