วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางพัน แสนรู้และวอยบ้านนางเผอะ ศรล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกาา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ สายทางจากถนนเลี่ยงเมืองใหญ่ถึงกระท่อมนายวิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทนง จากบ้านนางวิไล ถึงบ้านนางอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง