วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 42 วัน (เดือนสิงหาคมและกันยายน 2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 43 วัน (เดือนสิงหาคมและกันยายน 2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3Rs จำนวน 2,000 แผ่น และการจัดการขยะเปียก จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง