วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (คุ้มสวัสดี หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากถนนช้างถึงที่สาธารณประโยชน์ตะตึงไถง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 125 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด (กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา) จำนวน 1,730 ชุด