วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ (พร้อมไฟประดับ) เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ เวทีรูปตัวทีพร้อมปูสักหลาด และทำความสะอาดสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และถ้วยรางวัล เพื่อใช้โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการลอยกระทงและสายสะพายนางนพมาศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแกใหญ่(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
11  ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำยาหม่องสูตรร้อนการทำยาหม่องสูตรเย็น น้ำมันทาผม (แฮร์โคท)
11  ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
11  ต.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
11  ต.ค. 2562
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
11  ต.ค. 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี