วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒0 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จำนวน 2 แห่ง) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ผลิตภัณฑ์กำจัดแลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ซอยคุ้มโคกตาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง