วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 125 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด (กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา) จำนวน 1,730 ชุด
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 แผ่น และแผ่นพับโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง