วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น?จำนวน?2?เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า?แบบข้อแข็ง?จำนวน?1?เครื่อง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง