วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 143 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิมภายในตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น และซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ (พร้อมไฟประดับ) เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ เวทีรูปตัวทีพร้อมปูสักหลาด และทำความสะอาดสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และถ้วยรางวัล เพื่อใช้โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการลอยกระทงและสายสะพายนางนพมาศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแกใหญ่(โรงเรียนผู้สูงอายุ)