วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จามสี่เเยก บ้านตระแบกน้อย ถึง บ้านนางจันทรประภา คิดสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ำสาธารณะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง