วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายสมภูมิ แก้วไพจิตร์ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายโภชน์ ทุ่นทอง หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายศิริ ว่องไว หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒0 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จำนวน 2 แห่ง) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง