วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และหมวกตัวหนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2564 จำนวน 32,208 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อป้ายอะครีลิกในการมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาดกว้าง 115 เมตร สูง 240 เมตร พร้อมกรอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์กักตัวผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการและศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 4098 สุรินทร์ ตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง