วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 20 วัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง