วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางสมเจียน กลีบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 35 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางกิมเลี้ยง สอนกล้า หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางทรวง สังสัญชาติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายสมภูมิ แก้วไพจิตร์ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายโภชน์ ทุ่นทอง หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายศิริ ว่องไว หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง