วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
จ้างจัดเตรียมสนามการแข่งขัน ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แกใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (เส้นเลี่ยงเมืองใหม่เชื่อมตำบลแสลงพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (เส้นทางเข้าศูนย์อบรมเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยร้านจาแอม) จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยบ้านนางทัศนีย์ บุญสิทธิ์ถึงบ้านนายเจตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง