วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 695 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านตะคร้อใหม่(จากบ้านนายแดน สีชมพู ถึงบ้านางอรศิริ ขาวแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนางฉลวย การินถึงถนนเลี่ยงเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 26 วัน (วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางจากบ้านนางเผือ ลัดดาหอมถึงหนองถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง