วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์กักตัวผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการและศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 4098 สุรินทร์ ตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร sharp Mx-315NV จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายแกด สงวนชื่อถึงบ้านนายถนัด สุโขรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง