วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (เส้นเลี่ยงเมืองใหม่เชื่อมตำบลแสลงพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (เส้นทางเข้าศูนย์อบรมเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยร้านจาแอม) จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยบ้านนางทัศนีย์ บุญสิทธิ์ถึงบ้านนายเจตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (ซอยบ้านนายตุ๊ก สารทุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องกองคลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง