วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร sharp Mx-315NV จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายแกด สงวนชื่อถึงบ้านนายถนัด สุโขรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1 (ซอยจาแอมถึงศูนย์วิจัยข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบ้านตะคร้อ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง