วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักงานปลัดและงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ งบประมารจาก สปสช.ตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง