วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่กักกันตัวที่บ้าน และสถานที่ควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางผอย ใจเดียว หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางมะลิ มากเหลือ หมู่ที่ 7 บ้านทนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางสำเนียง สนทอง หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง