วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 ? 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอก กำจัดวัชพืชลำห้วยทับพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมทางช้างถึงเลี่ยงเมือง โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย สายทางจากสี่แยกตระแบกช็อป ถึง ถนนดำเส้นอาโพน ตำบลแกใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา สายทางจากคอนกรีตเดิมซอยสุขสำราญถึงถนนลาดยางหมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (คุ้มหนองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง