วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด (กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา) จำนวน 1,730 ชุด
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 แผ่น และแผ่นพับโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลรัม จำนวน 130 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำถุงผ้า จำนวน 130 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง