วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417 64 0005 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (เส้นลาดยางที่นานางเบญจวรรณ ศิริวิทยารักษ์) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)