วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ปริมาณงาน ขนาดไม่เกิน 50 คน เเบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก?สำหรับงานประมวลผล?จำนวน?1?เครื่อง
5  ต.ค. 2566
ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด?CCTV?บนโครงข่ายใยแก้วแบบเช่ารายเดือน?
5  ต.ค. 2566
เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ จำนวน?1?เครื่อง
5  ต.ค. 2566
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่
5  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่
5  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
5  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม
5  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่