วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (คุ้มหนองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แกใหญ่ กำหนด จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง