วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคลและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งงาน จำนวน 16 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง