วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนาย สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก เส้นกระท่อมนางสุพิน สาลีทองไปบ้านนายสมัย สาลีทอง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากถนน 214 ไปบ้านนางสุภา สนทอง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากร้านตระแบกช็อปถึงสุดซอย โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา เส้นโรงเรียนบ้านนาเกาไปหมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ เส้นบ้านนางฉลวย ที่อุปมา โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน เส้นถนนลาดยางตาเตน - บ้านระไซร์ ตำบลนาดี ไปเขตบ้านระเภาร์ ตำบลท่าสว่าง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุ้มหนองเสือ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสามแยกหมอสุนีย์ ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 โดยวิธีคัดเลือก