วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย สายทางจากสี่แยกตระแบกช็อป - ถนนดำเส้นอาโพน ตำบลแกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากถนน 214 ถึงบ้านอาโพน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึงบ้านนายสนอง มีชัยรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้าน อ.ยงยุทธ ถึงบ้านนางยุพิน อุตสาหะ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ถึงบ้านนายทองหยอน คงชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากร้านอาหารโอปอถึงบ้านนางอรศิริ ขามแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 95 วัน (มกราคม ถึง 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 87 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (นายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนายปริน สุขสงวน ถึงบ้านนางคำเผือด หาญชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง