วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสามแยกหมอสุนีย์ ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายวิโรจน์ คงครบ ถึงถนนช้าง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง เส้นบ้านนายสำราญ กล้าหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
26  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่องทดแทนนมถุง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง