วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำตวงหรือตุง พร้อมไม้ไผ่และสมอบก ในการจัดงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ?มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2564? ตามแบบที่จังหวัดกำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งและบอร์ดขีดคะแนน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้างานกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงเหล็กและป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขนาดความสูง 3.4 เมตร แผ่นป้ายกว้าง 2.4 เมตร ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 60 0004 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดทำบอร์ดขีดคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัส 456 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง