วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 29 วัน (1 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 17 วัน (14 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (ซอยหนองละเบิกถึงกระท่อมนายกิตติ มุลาลินน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางไปที่นานายประสิทธิ์ คงกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (ซอยบ้านนางฉลวย ที่อุปมาถึงบ้านนางสำราญ เจียมรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง