วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 43 วัน (เดือนสิงหาคมและกันยายน 2563) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3Rs จำนวน 2,000 แผ่น และการจัดการขยะเปียก จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 หลอด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 42 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง