วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX M315NV จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุและผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางบุญลาม สามิบัติไปบ้านนางสมจิตร สำราญ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางสังวาลย์ โกสีย์รัตน์ไปบ้านนายเกษม ดวงมณี โดยวิธีคัดเลือก