วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 95 วัน (มกราคม ถึง 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (นายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนายปริน สุขสงวน ถึงบ้านนางคำเผือด หาญชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 87 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคลและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง