วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 14,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำตวงหรือตุง พร้อมไม้ไผ่และสมอบก ในการจัดงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ?มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2564? ตามแบบที่จังหวัดกำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งและบอร์ดขีดคะแนน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้างานกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงเหล็กและป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขนาดความสูง 3.4 เมตร แผ่นป้ายกว้าง 2.4 เมตร ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 60 0004 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดทำบอร์ดขีดคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง