วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อนำ้ดื่มสำหรับบริการให้ผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันควบคุม ระงับ ยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ ณ ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัดและงานกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 36 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง จำนวน 4 วัน จำนวนเด็ก 299 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง