วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.30 เมตร ความสูง 9.00 เมตร ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/เครื่องหมายประจำตัวสัตว์/ใบรับรองการฉีดวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด(เข็ม ไซริงค์) จำนวน 1,800 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน วันที่ 17 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง