วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากร้านตระแบกช็อปถึงสุดซอย โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา เส้นโรงเรียนบ้านนาเกาไปหมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ เส้นบ้านนางฉลวย ที่อุปมา โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน เส้นถนนลาดยางตาเตน - บ้านระไซร์ ตำบลนาดี ไปเขตบ้านระเภาร์ ตำบลท่าสว่าง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุ้มหนองเสือ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสามแยกหมอสุนีย์ ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายวิโรจน์ คงครบ ถึงถนนช้าง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 โดยวิธีคัดเลือก