วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
จ้างป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 เครื่อง รหัส 420 48 0002 และรหัส 420 48 0008 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จำนวน 21 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเจาะอัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันปลวกภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อนำ้ดื่มสำหรับบริการให้ผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง