วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 13,927 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 16,082 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ 20 กิโลกรัม จำนวน 910 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 43 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซม ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซม รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง