วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง จำนวน 4 วัน จำนวนเด็ก 299 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เช็ค รหัสครุภัณฑ์ 483 62 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 43 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ สำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 43 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentres2010 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5731 จำนวน 3 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง