วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุรายนางสาวประไพ คำแหง บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุรายนายชัชวาล โอสถประสาท บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
เช่ารถโดยสาร ไป -กลับ สำหรับนำส่งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2565 เข้ารับการอบรมที่ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อและเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างปลี่ยนมอร์เตอร์สตาร์ทสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (สายทางจากคุ้มโคกรัง บ้านแกน้อยไปโรงเรียบนสุรินทร์ภักดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 23 จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง