วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ?2?บาน?จำนวน?2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เย็น?ขนาด?13?คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง