วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากบ้านนายธนิศร มีสังเกตุ ถึงบ้านนายคำมี ละมุล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางจากสามแยกคุ้มสวัสดีถึงที่นานายตอก สังเวียนดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทางจากศาลาประชาคมถึงทางแยกถนนลาด ยางสายตาเตน - ระไซร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (จากแยกไอทีวีมาคลองชลประทานบ้านแกใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางจากบ้านนายหาญ จันทรนุภาถึงถนนเลี่ยงเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (คุ้มตรำตระสร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (จากบ้านนายเดชา ทองดา ถึงสี่แยกบ้านตระแบกน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากถนนเส้น 214 ไปหนองกระเฉด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากบ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดีถึงถนนไปบ้านทนง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ยา ในการปฐมพยาบาล อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ภาคสนามการแข่งขัน ถ้วยรางวัลและชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้ายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง