วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างแบบสำรวจข้อมูลฯรายครัวเรือนของตำบลแกใหญ่เพื่อบันทึกผ่านระบบ Thai QM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานกับยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง