วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึงบ้านนายสนอง มีชัยรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้าน อ.ยงยุทธ ถึงบ้านนางยุพิน อุตสาหะ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5 (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ถึงบ้านนายทองหยอน คงชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากร้านอาหารโอปอถึงบ้านนางอรศิริ ขามแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 95 วัน (มกราคม ถึง 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (นายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนายปริน สุขสงวน ถึงบ้านนางคำเผือด หาญชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จำนวน 87 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง