วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารของกองช่าง รหัสครุภัณฑ์ 481 60 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเวทีกลาง สำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมและการจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับฐานกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บธ ๘๒๖๖ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง