วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์กักกันตัวและศูนย์พักคอยตำบล แกใหญ่ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานปลัด ห้องประชุม จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ที่ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง