วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางผอย ใจเดียว หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางมะลิ มากเหลือ หมู่ที่ 7 บ้านทนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางสำเนียง สนทอง หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายขวัญชัย ที่อุปมา หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายอึบ สุขทอง หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางสมเจียน กลีบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 35 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนางกิมเลี้ยง สอนกล้า หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง