วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ผลิตภัณฑ์กำจัดแลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ซอยคุ้มโคกตาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.30 เมตร ความสูง 9.00 เมตร ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/เครื่องหมายประจำตัวสัตว์/ใบรับรองการฉีดวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด(เข็ม ไซริงค์) จำนวน 1,800 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง