วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2565
ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างแบบสำรวจข้อมูลฯรายครัวเรือนของตำบลแกใหญ่เพื่อบันทึกผ่านระบบ Thai QM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานกับยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง