วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อและเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างปลี่ยนมอร์เตอร์สตาร์ทสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (สายทางจากคุ้มโคกรัง บ้านแกน้อยไปโรงเรียบนสุรินทร์ภักดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แกใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 23 จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมุ่บ้าน จำนวน 3 สาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แกใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 16 อัน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง