วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และงานอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX M315NV ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการหล่อเทียนพรรษเพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อจอรับภาพพร้อมขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (บริเวณทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านแกน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องจักรกลเพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ ระยะทาง 250 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง