วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำยาหม่องสูตรร้อนหรือขี้ผึ้งสมุนไพร สูตรร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิก กระดานบอร์ด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุรายนางสาวประไพ คำแหง บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุรายนายชัชวาล โอสถประสาท บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
เช่ารถโดยสาร ไป -กลับ สำหรับนำส่งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2565 เข้ารับการอบรมที่ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง