วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์กักกันตัวและศูนย์พักคอยตำบล แกใหญ่ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง