วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้เตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมโน๊ตบุ้ก รหัสพัสดุ 416 58 0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 8 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ใบรับรองการฉีดวัคซีนและเหรียญห้อยคอ เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ๋อมเครื่องกรองน้ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อกรอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง