วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.30 เมตร ความสูง 9.00 เมตร ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/เครื่องหมายประจำตัวสัตว์/ใบรับรองการฉีดวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด(เข็ม ไซริงค์) จำนวน 1,800 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน วันที่ 17 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จามสี่เเยก บ้านตระแบกน้อย ถึง บ้านนางจันทรประภา คิดสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ำสาธารณะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)