วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 8 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ใบรับรองการฉีดวัคซีนและเหรียญห้อยคอ เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ๋อมเครื่องกรองน้ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อกรอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentre s2010 จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง