วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง เส้นบ้านนายสำราญ กล้าหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
26  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่องทดแทนนมถุง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อแบดเตอรี่รถยนต์ สำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 46,431 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง