วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (เส้นบ้านนายสุเพียบ ยอดพรหมถึงบ้านนางฉลอม แก้วชัยภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (เส้นบ้านนางสุวนันท์ สุวาสุนะ ไปบ้านนางบุญลาม สามิบัติ) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (เส้นทางนานางเกียรติ ที่อุปมา ถึง ที่นานายประสิทธิ์ คงกล้า) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง (เส้นแยกหนองกะเฉดไปบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (จากนานายบุญช่วย ยงคง ถึงแยกวัดนาเกา) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (เส้นจากหนองทำนบถึงบ้านนายสง่า ยงคง) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (จากร้านเรียงเงินถึงแยกไอทีวี) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (เส้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่และสามแยกไปบ้านหนองธาตุ) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากบ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดีถึงถนนไปบ้านทนง) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง