วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 60 0004 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุจัดทำบอร์ดขีดคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รหัส 456 58 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 13,927 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 16,082 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง