วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุและผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางบุญลาม สามิบัติไปบ้านนางสมจิตร สำราญ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม เส้นบ้านนางสังวาลย์ โกสีย์รัตน์ไปบ้านนายเกษม ดวงมณี โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายแกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนางนงนภัส อดทน โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย เส้นบ้านนาย สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก เส้นกระท่อมนางสุพิน สาลีทองไปบ้านนายสมัย สาลีทอง โดยวิธีคัดเลือก