วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น SHARP MX M315NV จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง