วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (สายทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่ บริเวณนานางศิริพร แสงม่วง) จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ สำหรับนายวอก จันทร์ทอง จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M315NV รหัส อบต.กญ. 401-620305-00001 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ บริเวณหน้าบ้านนางยวน พวงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และงานอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX M315NV ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง