วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (คุ้มกมด) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (เส้นกระท่อมนายฉลอม สมเจตนาไปกระท่อมนางสำเร็จ คำแหง) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (เส้นทางคุ้มโคกรังไปหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากบ้านายวิโรจน์ คงครบ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (จากบ้านนางจันทรประภา คิดสำราญ ถึง สี่แยกบ้านตระแบกน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (เส้นบ้านนายสุเพียบ ยอดพรหมถึงบ้านนางฉลอม แก้วชัยภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (เส้นบ้านนางสุวนันท์ สุวาสุนะ ไปบ้านนางบุญลาม สามิบัติ) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (เส้นทางนานางเกียรติ ที่อุปมา ถึง ที่นานายประสิทธิ์ คงกล้า) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง (เส้นแยกหนองกะเฉดไปบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (จากนานายบุญช่วย ยงคง ถึงแยกวัดนาเกา) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)