วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5731 จำนวน 3 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้งและเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX M315NV จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง