วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมทางช้างถึงเลี่ยงเมือง โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย สายทางจากสี่แยกตระแบกช็อป ถึง ถนนดำเส้นอาโพน ตำบลแกใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา สายทางจากคอนกรีตเดิมซอยสุขสำราญถึงถนนลาดยางหมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (คุ้มหนองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แกใหญ่ กำหนด จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง