วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อจอรับภาพพร้อมขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (บริเวณทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านแกน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องจักรกลเพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ ระยะทาง 250 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M315NV รหัส อบต.กญ. 401-620305-00001 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้เตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมโน๊ตบุ้ก รหัสพัสดุ 416 58 0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 8 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง