วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสาร (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๖ ๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยู จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ หน้าบ้านนางประภัสสร ยอดดำเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (เส้นทางแยกแกใหญ่ ไป คลองชลประทาน) หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและพิธีเปิด ปิด การแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและพิธีเปิด ปิด การแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง