วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete บ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,420 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete สายบ้านจบกงาม หมู่ที่ 11 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,025 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก อบต.แกใหญ่ ถึงบ้านนายทองยอน คงชนะ) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่แยกบ่อบำบัด) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (ซอยข้างบ้านนายตุ๊ก สารกุมาร) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP-MX-312AT จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง