วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายอานนท์ พยุงกลางไปป่าตะตึงไถง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX 315NV สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างประกอบอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง