วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับฐานกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 63 วัน (เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บธ ๘๒๖๖ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารแบบการสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยระบบ THAIQM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1162 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุงและชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ชนิดถุงและชนิดกล่อง