วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์กักกันตัวและศูนย์พักคอยตำบล แกใหญ่ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานปลัด ห้องประชุม จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ที่ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างล้างและฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการระงับยับยั้งและเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการระงับยับยั้งและเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตำบลแกใหญ่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์กักกันและศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และหมวกตัวหนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง