วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417 64 0005 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (เส้นลาดยางที่นานางเบญจวรรณ ศิริวิทยารักษ์) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (จากบ้านนายคำสิงห์ จรจรัญ ถึงบ้านนางสมัน เขียนดี) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (คุ้มกมด) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (เส้นกระท่อมนายฉลอม สมเจตนาไปกระท่อมนางสำเร็จ คำแหง) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (เส้นทางคุ้มโคกรังไปหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากบ้านายวิโรจน์ คงครบ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12) เงินสะสม ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)