วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมุ่บ้าน จำนวน 3 สาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แกใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 16 อัน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2565
ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง