วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ำสาธารณประโยชน์) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากถนน 214 ถึงบ้านนางสมใจ พิศลืม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (เส้นบ้านนางจำนิด พื้นบน ถึงถนนบ้านขนาด หมู่ที่ 6 ตำบลแร่) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (เส้นถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกา) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (จากบ้านนางสอย เมืองงาม ถึงบ้านนานบูชา ดมหอม) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (จากศาลาประชาคม ถึง บริษัท 3 bb จำกัด) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
เช่าอุปกรณ์พัฒนาเด็กรอบด้านสมดุล (สไลเดอร์ ม้าหมุน สปริงบอร์ด) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อขนมสำหรับเป็นรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง