วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการเว็บไซด์ หรือจดโดเมนเนมของ อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ปี 2566 ? ถนนคันคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
จ้างสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและพิธีเปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและพิธีเปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง