วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (จากบ้านนางสอย เมืองงาม ถึงบ้านนานบูชา ดมหอม) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (จากศาลาประชาคม ถึง บริษัท 3 bb จำกัด) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
เช่าอุปกรณ์พัฒนาเด็กรอบด้านสมดุล (สไลเดอร์ ม้าหมุน สปริงบอร์ด) ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อขนมสำหรับเป็นรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete บ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,420 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete สายบ้านจบกงาม หมู่ที่ 11 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,025 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก อบต.แกใหญ่ ถึงบ้านนายทองยอน คงชนะ) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่แยกบ่อบำบัด) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง