วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและพิธีเปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและพิธีเปิดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2566
จ้างทำความสะอาดสถานที่จัดงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานเปิด ? ปิดการแข่งขัน เวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ภาคสนามการแข่งขัน และถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง