วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox รุ่น CP305d รหัสครุภัณฑ์ 481 58 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างติดตั้งหลังคารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บว 5346 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น B411d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำยาหม่องสูตรร้อนหรือขี้ผึ้งสมุนไพร สูตรร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิก กระดานบอร์ด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุรายนางสาวประไพ คำแหง บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง