วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแกใหญ่ จำนวน 24 จุด
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะรถปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (สายทางจากคุ้มโคกรัง บ้านแกน้อยไปโรงเรียบนสุรินทร์ภักดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง