วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยนายเกษมสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคล ทรายเคลือบสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV บนโครงข่ายใยแก้ว แบบเช่ารายเดือน จำนวน 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทนงหมู่ที่ 7 เส้นทางบ้านนายโคน ปรากฏรัตน์ ไปบ้านนางบุปผา ไพเราะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านจักจรูก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1จากบริเวณหอถังประปา ม.3 -บริเวณหน้าวัดสถิตย์ธรรมาราม ม.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางลำดวน ยิ่งยงยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางหอมจันทร์ ปะนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายสวิส สมเจตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง