วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน เสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมุ่บ้าน จำนวน 3 สาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แกใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 16 อัน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง