วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV บนโครงข่ายใยแก้ว แบบเช่ารายเดือน จำนวน 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทนงหมู่ที่ 7 เส้นทางบ้านนายโคน ปรากฏรัตน์ ไปบ้านนางบุปผา ไพเราะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านจักจรูก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 1จากบริเวณหอถังประปา ม.3 -บริเวณหน้าวัดสถิตย์ธรรมาราม ม.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางลำดวน ยิ่งยงยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางหอมจันทร์ ปะนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายสวิส สมเจตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อระบบกรองน้ำประปาหมู่จักจรูก หมู่ที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP MX M315NV จำนวน 2 กล่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง