วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุ้มหนองเสือ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสามแยกหมอสุนีย์ ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากบ้านนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายวิโรจน์ คงครบ ถึงถนนช้าง โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางเข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทนง เส้นบ้านนายสำราญ กล้าหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
26  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมกล่องทดแทนนมถุง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง