วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านตระแบกน้อยหมู่ที่ 5 จากบ้านนางประนอม สามัญสวน ถึง ถนนทางหลวง 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อผ้าประดับตกแต่ง จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแกใหญ่ หมู่ที่10 เส้นทางบ้านนายศานติ เติมมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน และห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกงาม หมู่ที่11 เส้นทางบ้านนางโชติกาไปบ้านนายสมสุข จงมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ เส้นทางข้างบ้านนายจันทร์ แสงสว่าง ไปทางเชื่อมถนนหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2เส้นทางนายสุข อุตสาหะไปถนนเลี่ยงเมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากคุ้มแสงเทียนไปบ้านทนง หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยนายเกษมสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคล ทรายเคลือบสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง